p e n g  y o u

      (photo)                                                                                                                       

B-24

    
   ع  
  
       

þ() Ž(5/1~5/6)                                                                 

   ع    (shen1 wan3 xing4)      shinman@naver.com
      (lin2  dong1 chun1)      limdc@hotmail.com
      (cui1 guang1 xie4)        
kellyfather@hanmir.com
      (jin1 long2 nan2)          doragonnam@hotmail.com
      (zheng1 chun1 wu3)     
showblue7@hotmail.com
   ֧    (liang2 dai3 lian3)         
hohoao@hotmail.com
      (jin1 zhi1 ying2)            
aldrlsb29@hanmail.net
      (liu3 shou3 xuan4)        
podowaddalgi@hotmail.com
  
      (nan2 zhen1 li3)           
nanzheli@yahoo.co.jp
  ߵ ڸ    (sen1 hui4 mei3)        

  ߣ   (shan2 liu2 ju3 zi3)       babel109@hotmail.com
  ߣ   (shan1 qi2 hui4 wei4)    megumi524huiwei@yahoo.co.jp
  ڸ   (xiao3 lin2 mei3 gui4)    
meigui@hatmail.com       
  Ͷ   (dao4 kao1 wu3 yue4)  s_shima25@hotmail.com
     (lian2 tian                )   rasa_sayang630@hotmail.com
                                 
                                       
jhnfk@hotmail.com
  ߣ   (qiu shan yi bo)            
jh4jhq@fh.fresserve.he.jp
                  

2002.5.21